تبلیغات
اصلح ترین اندیمشک

اصلح ترین اندیمشک
اندیمشک سرای مردم غیور و قهرمان 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
نظر خود را راجع به مطالب وبلاگ بگویید.


ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ 2 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻨﯽ ﺑﻪﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ 2 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻨﯽ ﺑﻪﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .

 ﻣﻬﺪﯼ ﻗﻠﯽﮐﯿﺎﻧﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ : ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ 2 ﻫﺰﺍﺭﺗﻨﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺁﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ . ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻻﯾﻞﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ .

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ : ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪﺍﯼ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ و معاونت آموزشی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺁﺯﺍﺩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻮﺭﺍ ﻭﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .

 ﻗﻠﯽﮐﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ : ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺪ ﮐﺮﺧﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺩﺭﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ،ریاست ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ و ضمن ابراز خرسندی از اینکه برای اولین بارست نهادی غیر از جهاد کشاورزی پیرامون دغدغه های این ارگان با ما صحبت میکندﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺩﺭﺭﻭﻧﺪ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﻗﻮﻝﻣﺴﺎﻋﺪ ﺩﺍﺩند.

عضو ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩﺍﯼ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻋﺮﺿﻪﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.


[ هفتم دی 93 ] [ 01:24 ب.ظ ] [ اندیمشکی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


،خدا را شاکرم که توانستم اسباب آگاهی شما دوستان و مردم عزیز و فهیم اندیمشک و بخش الوار گرمسیری را فراهم کنم. مردمی که همیشه در سخت ترین شرایط آگاهانه تصمیم گرفته اند و وفاداری خود را به انقلاب نشان داده اند. مردم عزیز، ما همان هایی هستیم که نگذاشتیم یک وجب از خاکمان به دست دشمن برسد. ما همان هایی هستیم که معروفیم به شهر یک هزار شهید. ما همان هایی هستیم که بهترین جوان هایمان را حتی تا به امروز تقدیم به انقلاب کرده ایم. ما همان هایی هستیم که افتخار کشور در میادین ورزشی، علمی و فرهنگی هستیم. پس امروز به خود می بالیم و افتخار می کنیم.

لازم می دانم از تمامی کسانی که در این مدت بنده را در هر چه بهتر شدن کیفیت وبلاگ با نظرهای سبز و هوشمندانه شان کمک و یاری کردند تشکر کنم. الحق و لانصاف حضور شما دوستان عزیزم گرمای خاص و ویژه ای به این وبلاگ داده . و لازم می دانم از شما برادران و خواهرانم خواهش کنم چنانچه کمی و کاستی وجود داشت که قطعا وجود داشته به بزرگی خودتان ببخشید و باز خواهش کنم که من و وبلاگ حقیرانه ام را تنها نگذارید.

با تشکر از همه شما

مدیریت وبلاگ


aslahtarineandimeshk@gmail.com

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • تعبیر خواب
  • کوفه
  • ضایعات